Zespół Szkół w Jodłowej

BRANŻOWA SZKOŁA

     Koncepcja nowej branżowej szkoły oparta jest na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

Branżowa szkoła I stopnia

 • Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia;
 • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej.

Branżowa szkoła II stopnia

 • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;
 • Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r.;
 • Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

     Kształcimy w systemie dualnym. System dualny zwany też przemiennym lub dwutorowym polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych. Jest on bardzo upowszechniony w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii i Francji.

     W Niemczech „ponad 2/3 młodzieży kończącej szkołę obowiązkową wybiera jako dalszą ścieżkę edukacyjną system dualny”, znajdując później zatrudnienie i to najczęściej u pracodawcy, u którego się kształciła.

     Model edukacji zawodowej nazywany system dualnym zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną. Praktyka została określona jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem podobnie jak ma to miejsce przy kształceniu pracowników młodocianych w Polsce.

System dualny:

 • kształci się w określonym zawodzie, specjalności czy kwalifikacji
 • nauka zawodu (tzw. praktyka) odbywa się u pracodawcy lub rzemieślnika
 • występuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i określone wynagrodzenie za wykonywaną pracę
 • nauka teoretyczna jest organizowana w formach szkolnych lub pozaszkolnych
 • kształcenie kończy się uzyskaniem formalnych kwalifikacji – zawodu
 • istnieje fakultatywna możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów.